Regulamin korzystania z podręczników dotowanych z budżetu państwa

Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych
dotowanych z budżetu państwa

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy ?Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych
  z budżetu państwa?, zwany dalej ?regulaminem?, reguluje:
 2. a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. b) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 4. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem korzystania
  z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa.
 5. Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych podlega rejestracji w bibliotece szkolnej.

 

Rozdział II

SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Miejska Szkoła Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej w Knurowie

Biblioteka ? biblioteka szkolna Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej w Knurowie

Uczeń ? uczeń szkoły uprawniony do korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych
dotowanych z budżetu państwa.

Podręcznik ? podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny ? materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację
programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy ? materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich
wiadomości i umiejętności.

Dotacja ? dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Z 2014 r. poz. 811).

Rodzic ? rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy ? wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki przedmiotowe i do zajęć danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne stanowią własność organu prowadzącego i zostają przekazane na stan biblioteki szkolnej.
 2. Biblioteka gromadzi i wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne oraz zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
 3. Dołączone do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyty CD stanowią integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy je wraz z nimi zwrócić. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 4. Podręczniki lub materiały edukacyjne dotowane z budżetu państwa powinny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.
 5. Materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji przekazywane są uczniom bez konieczności zwrotu:

–  za pośrednictwem wychowawców klas I-III (protokół przekazania ćwiczeń);

–  bezpośrednio uczniom klas IV-VIII w obecności wychowawcy (protokół odbioru ćwiczeń).

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 • § 1. Użytkownicy biblioteki podręczników szkolnych
 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa uprawnieni są uczniowie szkoły.
 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list, zgodnych z listą klasy, zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej w pierwszym tygodniu nauki w danym roku szkolnym.
 5. Wypożyczanie podręczników odbywa się poprzez przypisanie ich na konto czytelnika.
 6. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

 

 • § 2. Okres trwania wypożyczenia

1.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego po dostarczeniu podręczników przez MEN i wydawnictwa.

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, a ostateczny termin ich zwrotu ustala nauczyciel bibliotekarz.
 2. Jeżeli podręcznik jest w częściach, to zwrot poszczególnych jego części może odbywać się
  w ciągu roku szkolnego w chwili zakończenia realizacji kolejnej jego części. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu poprzednich części podręcznika decyduje nauczyciel przedmiotu / wychowawca. Oddając i wypożyczając podręczniki uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą/ nauczycielem przedmiotu.
 3. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić podręcznik oraz materiały ćwiczeniowe do biblioteki.
 4. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych na koniec roku szkolnego określa nauczyciel bibliotekarz. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 5. Zwrot podręcznika odnotowuje się w komputerowej bazie użytkowników, co świadczy
  o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
 6. Wychowawca ma obowiązek zapoznać rodziców z Regulaminem korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa obowiązującym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej w Knurowie, co potwierdza rodzic podpisem na protokole. Podpisany przez rodziców Protokół Wychowawca zwraca do Biblioteki.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 • § 1. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
 1. O wypożyczony podręcznik lub materiał edukacyjny należy dbać i obchodzić się z nim z należytą starannością. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek podkreśleń, wpisów i notatek w podręcznikach czy materiałach edukacyjnych.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć nie niszcząc podręcznika.
 3. Rodzic/prawny opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. podkleić, obłożyć
  w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
 • § 2. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie
  w przyszłości.
 • § 3. Zakres odpowiedzialności
 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika z powodu np. zagubienia, zniszczenia, znaczącego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, szkoła może żądać od rodziców ucznia:

1)  w przypadku uczniów klas 1 – 3 zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra; kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa (dotyczy podręczników / materiałów edukacyjnych dostarczanych przez MEN);

2) w pozostałych przypadkach – odkupienia  podręcznika lub materiałów edukacyjnych (dotyczy wszystkich uczniów).

 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika lub materiałów edukacyjnych z płytą CD.
 2. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
  i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych
  z budżetu państwa
  , udostępnia się uczniom i rodzicom w bibliotece szkolnej.
 3. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem rozstrzyga dyrektor szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.